ระบบสารสนเทศศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน

 
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก. 1
การขอความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ขยายโรงงาน
การขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน
การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว
การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน สก.2
การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน
การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน
การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล)
การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บริษัทที่ปรึกษา)
การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
การแจ้งเปลี่ยนชื่อโรงงาน หรือชื่อผู้รับใบอนุญาต
การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงานหรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน