• ขั้นตอนการขออนุญาต / คู่มือ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสหากรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ตามมาตราการกระตุ้นเศษรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2557 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)


  •                            ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ
                               โทรศัพท์: 02 202 3866 โทรสาร: 02 202 3877