ขั้นตอนการขอใบอนุญาต / คู่มือ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 1. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโรงงาน 30 วัน
 2. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโรงงาน 45 วัน (กรณี EHIA)
 3. กระบวนการอนุญาตวัตุอันตราย (ปี พ.ศ. 2557)
 4. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
 5. คู่มือการอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
 6. คู่มือการอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
 7. คู่มือการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 + ต่ออายุ
 8. กระบวนการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและการลงทุน

 1. ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์และประโยชน์
 2. วิธีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 3. BOI-A Guide 2013-TH - For Web_45271

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 1. การขอรับใบอนุญาต

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 1. ขั้นตอนการอนุญาตประทานบัตร
 2. ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน โม่ บด หรือย่อยหิน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 1. ขั้นตอนการอนุญาตประทานบัตร

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 1. ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม                           ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ
                           โทรศัพท์: 02 202 3866 โทรสาร: 02 202 3877