บันทึกแจ้งเรื่อง

ประเภทคำขอ ติดตามเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ร้องเรียนผู้ประกอบการ อื่น ๆ
รายละเอียดผู้แจ้งเรื่อง
ชื่อ-สกุล *
บ้านเลขที่ หมู่ ซอย
ถนน
จังหวัด *    อำเภอตำบล
โทรศัพท์ e-Mail
วันที่ยื่นคำขอ เลือกจากปฏิทิน
เลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน
หน่วยงานพิจารณา *
ประเภทเรื่อง *
รายละเอียด *                           ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ
                           โทรศัพท์: 02 202 3866 โทรสาร: 02 202 3877