แบบสอบถามความพึงพอใจ ศูนย์บริการสารพันทันใจ

วันที่ตอบแบบสอบถาม เลือกจากปฏิทิน   ช่องที่ขอรับบริการ

ประเภทผู้มาขอรับบริการ
  เจ้าของกิจการ
สถาบันการเงิน
ผู้รับมอบอำนาจ
ประชาชนทั่วไป

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ
  5.มากที่สุด 4.มาก 3.ปานกลาง 2.น้อย 1.น้อยที่สุด
  • การให้บริการของเจ้าหน้าที่
  • ขั้นตอนในการให้บริการ
  • ความรวดเร็วในการให้บริการ
  • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ความพอใจในภาพรวมการให้บริการ
  • 2. ท่านมี ความต้องการ

    3. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / คำชมเชย (เชิงบวก)

    4. ความไม่พึงพอใจ / ข้อร้องเรียน (เชิงลบ)