รับแจ้งปัญหา/ร้องเรียน

การร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ กรอ. ผ่านระบบนี้ ระบบจะส่งเรื่องให้ อรอ. ทุกวัน
และมีระบบการติดตามที่สามารถตรวจสอบได้ และจะตอบให้ผู้ร้องเรียนทราบผลโดยตรง
ดังนั้น กรุณาระบุรายละเอียดของผู้ร้องให้ชัดเจน

รหัสเรื่องที่ : AutoNumber วันที่รับเรื่อง : 2 ก.ค. 63  
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูลผู้ร้องเรียน :(ระบบจะไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้)
ชื่อ* นามสกุล*
ที่อยู่*
อีเมล์*
โทรศัพท์* โทรสาร*
ต้องการให้ติดต่อกลับหรือไม่ *: ต้องการ ไม่ต้องการ
ชื่อหน่วยงานที่จะร้องเรียน**
ชื่อบุคคลที่จะร้องเรียน**
ประเด็นปัญหา :
ทุจริต พูดจาไม่สุภาพ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ได้รับความเป็นธรรม
รับสินบน เพิกเฉย โดนข่มขู่ ทำผิดวินัย
เอารัดเอาเปรียบ เล่นการพนัน ถูกข่มเหง รังแก อื่นๆ (ระบุ)
รายละเอียดการร้องเรียน : เพิ่มเติม