แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ กรอ. ผ่านระบบนี้ ระบบจะส่งเรื่องให้ อรอ. ทุกวัน
และมีระบบการติดตามที่สามารถตรวจสอบได้ และจะตอบให้ผู้ร้องเรียนทราบผลโดยตรง
ดังนั้น กรุณาระบุรายละเอียดของผู้ร้องให้ชัดเจน

รหัสเรื่องที่ : AutoNumber วันที่รับเรื่อง : 24 พ.ค. 67  
รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูลผู้ร้องเรียน :(ระบบจะไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้)
ชื่อ* นามสกุล*
ที่อยู่*
อีเมล์*
โทรศัพท์* โทรสาร*
ต้องการให้ติดต่อกลับหรือไม่ *: ต้องการ ไม่ต้องการ
ชื่อหน่วยงานที่จะร้องเรียน**
ชื่อบุคคลที่จะร้องเรียน**
ประเด็นปัญหา :
เรียก/รับสินบน
ปฏิบัติหน้าที่ฯ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต
เบียดบังทรัพย์สินของราชการ
อื่นๆ (ระบุ)
รายละเอียดการร้องเรียน* : เพิ่มเติม