ระบบสารสนเทศศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน

 
การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว)
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย
การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (นำเข้าของเสียเคมีวัตถุ)
การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) และการแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ตามแบบ วอ./อก.6
การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก. 1
การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน สก.2
หนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน