ระบบสารสนเทศศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน

 
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

การขออนุญาตนำเข้า/ส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว)
การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย และการต่ออายุ
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย
การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (นำเข้าของเสียเคมีวัตถุ)
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการต่ออายุ
การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) และการแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ตามแบบ วอ./อก.6
การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. 6 (การแจ้งข้อเท็จจริง)
การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ
การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสำหรับสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ
การนำเข้าเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักร
การนำเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)
การให้ความเห็นชอบนําคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร