ระบบติดตามการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกิจการโรงงาน
คำขอเดือน พฤษภาคม  2556   พื้นที่กทม. และภาคกลาง


ลำดับ เลขที่ ชื่อผู้ขอ เลขทะเบียน เขต/จังหวัด วันที่รับเรื่อง หน่วยงาน สถานะ
1 11124/2556 นายสุวัฒน์ พิชิตผจงกิจ 3-77(1)-2/18นฐ  นครปฐม 1 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
2 11129/2556 นางวันชัย ยิ้มเกียรติวงศ์ 3-36(1)-17/56  ยานนาวา 1 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 ระหว่างพิจารณา
3 11130/2556 บริษัท วี.อาร์.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด จ3-48(3)-8/51สป  บางพลี 1 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
4 11137/2556 บริษัท กู่ฟง จำกัด 3-52(4)-3/31  บางบอน 1 พ.ค. 56 99999 อนุญาต
5 11138/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมไทยเซินรับเบอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 3-52(4)-2/22  บางแค 1 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 อนุญาต
6 11184/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร 3-9(1)-106/48กพ  กำแพงเพชร 1 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
7 11191/2556 นางเพชรา โฮงทางเรือ จ3-67(7)-3/36สป  พระสมุทรเจดีย์ 1 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
8 11219/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน จ3-58(1)-3/40สท  สุโขทัย 1 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
9 11228/2556 นางนภาพร ประทีปแก้ว จ3-56-2/35นว  นครสวรรค์ 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
10 11254/2556 บริษัท ชาญสินทวี จำกัด 3-63(2)-5/36  บางขุนเทียน 2 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
11 11257/2556 บริษัท สหวิริยาสตีลเวิคส์ จำกัด 3-59-4/33สป  พระสมุทรเจดีย์ 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
12 11264/2556 นายธนพล กิตติพงษ์พัฒนา จ3-14-41/52นว  นครสวรรค์ 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
13 11266/2556 บริษัท แฮปปี้ กิฟ จำกัด จ3-8(1)-9/55ปท  ปทุมธานี 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
14 11299/2556 นายไพโรจน์ หวังดี จ3-9(1)-1/34นว  นครสวรรค์ 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
15 11300/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟทรัพย์เจริญ จ3-9(1)-14/52นว  นครสวรรค์ 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
16 11307/2556 บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ3-45(1)-12/53สป  บางเสาธง 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
17 11310/2556 บริษัท ธวัชชัย หินอ่อน จำกัด จ3-58(3)-11/48สบ  สระบุรี 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
18 11312/2556 บริษัท ทรินิตี้ โกลเบิล เทรด จำกัด จ3-53(1)-67/47สค  สมุทรสาคร 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
19 11314/2556 บริษัท หยวน เฉียน รับเบอร์ จำกัด จ3-52(4)-5/51สค  สมุทรสาคร 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
20 11327/2556 นายวัฒนชัย พุทธรังษี 3-9(1)-4/12นย  นครนายก 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
21 11329/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชวิศ จ3-14-72/53พช  เพชรบูรณ์ 2 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
22 11344/2556 บริษัท สหวิริยาสตีลโพรดัคส์ จำกัด 3-59-5/31สป  พระสมุทรเจดีย์ 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
23 11345/2556 บริษัท ล.กลการ จำกัด 3-77(1)-1/13นว  นครสวรรค์ 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
24 11357/2556 บริษัท สห เอช-บีม จำกัด 3-59-6/27สป  พระสมุทรเจดีย์ 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
25 11361/2556 บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด 3-23(2)-1/19สบ  สระบุรี 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
26 11362/2556 บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด 3-71-2/32ปท  ปทุมธานี 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
27 11363/2556 นางสาวกันย์สินี จีระวรวงศ์ จ3-3(2)-105/55นฐ  นครปฐม 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
28 11385/2556 บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด จ3-64(8)-1/40ปท  ปทุมธานี 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
29 11402/2556 บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด จ3-70-1/54สค  สมุทรสาคร 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
30 11403/2556 นายเกรียงศักดิ์ ศิริอุยานนท์ 3-55-1/13นว  นครสวรรค์ 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
31 11413/2556 บริษัท เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์ จำกัด จ3-92-3/42สค  สมุทรสาคร 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
32 11418/2556 นายดนัย รวิชุติวรรณ จ3-53(4)-17/52สป  พระประแดง 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
33 11420/2556 บริษัท เก้ามังกร จำกัด 3-52(4)-3/34สค  สมุทรสาคร 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
34 11425/2556 บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด 3-53(1)-1/42สป  เมืองสมุทรปราการ 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
35 11429/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี 3-48(3)-1/35สป  เมืองสมุทรปราการ 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
36 11439/2556 บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด 3-55-1/45สบ  สระบุรี 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
37 11443/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินศิลาพัฒนา 3-58(1)-1/24สท  สุโขทัย 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
38 11446/2556 นายวุฒิชัย ชื่นชูแพง จ3-34(2)-141/50อย  พระนครศรีอยุธยา 3 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
39 11456/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรวิทยาก่อสร้าง 3-50(4)-1/40พจ  พิจิตร 4 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
40 11468/2556 บริษัท เหล่าสกุล พานิช จำกัด จ3-53(1)-17/47สค  สมุทรสาคร 4 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
41 11471/2556 บริษัท พิทักษ์ทิม อินเตอร์คร์อป จำกัด จ3-43(1)-57/55นว  นครสวรรค์ 4 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
42 11474/2556 บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด 3-58(1)-1/38สห  สิงห์บุรี 4 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
43 11475/2556 นายฉัตรชัย ศรีษาเอี่ยม จ3-53(5)-31/52สป  บางพลี 4 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
44 11492/2556 นายประวิทย์ จรุงธนะกิจ จ3-2(1)-9/49นว  นครสวรรค์ 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
45 11497/2556 บริษัท ไทยฮา จำกัด 3-10(3)-2/46นว  นครสวรรค์ 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
46 11507/2556 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงสีไฟเจี่ย เชียงเส็ง จ3-9(1)-1/31นว  นครสวรรค์ 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
47 11516/2556 นางศศิกุล ตันติชวลิต 3-34(1)-1/30นฐ  นครปฐม 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
48 11517/2556 นางนริศา ตันยาภิรมย์ 3-95(1)-65/42  บางเขน 7 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
49 11521/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเสรีเคมีเกษตร จ3-43(2)-5/54ปท  ปทุมธานี 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
50 11523/2556 บริษัท ที.วี.เอ็น. รับเบอร์ จำกัด 3-52(4)-10/22  บางขุนเทียน 7 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 อนุญาต
51 11526/2556 นางสุดา มีทับทิม 3-60-13/22  บางบอน 7 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
52 11567/2556 บริษัท โรงน้ำแข็งชัยนาท (2526) จำกัด 3-14-1/32นว  นครสวรรค์ 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
53 11569/2556 นายสุรพร ศาสตร์ขำ จ3-64(13)-55/48ปท  ปทุมธานี 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
54 11573/2556 นายสุรพร ศาสตร์ขำ จ3-64(13)-55/48ปท  ปทุมธานี 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
55 11578/2556 บริษัท ไพรัตน์อุตสาหกรรม จำกัด 3-13(2)-1/29นว  นครสวรรค์ 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
56 11581/2556 บริษัท คาเซ็ม พาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด จ3-64(13)-4/39ปท  ปทุมธานี 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
57 11587/2556 นายมงคล วงศ์ษา จ3-37-220/50พช  เพชรบูรณ์ 7 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
58 11588/2556 บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด 3-88-10/56สบ  สระบุรี 7 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 ระหว่างพิจารณา
59 11594/2556 บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด 3-88-8/56สบ  สระบุรี 7 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 ระหว่างพิจารณา
60 11595/2556 บริษัท ซีนิท กรีน เอ็นเนอยี จำกัด 3-88-46/52นฐ  นครปฐม 7 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 ระหว่างพิจารณา
61 11641/2556 นายชนินทร์ พุ่มวิวัฒนศิริกุล จ3-9(1)-22/51นว  นครสวรรค์ 8 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
62 11645/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผิลตภัณฑ์แปรงไทย 3-36(1)-4/12  ราษฎร์บูรณะ 8 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 ระหว่างพิจารณา
63 11649/2556 บริษัท ตงวาเฮง จำกัด 3-53(1)-41/29  สาทร 8 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 ระหว่างพิจารณา
64 11650/2556 บริษัท ตงวาเฮง จำกัด 3-67(2)-1/37  สาทร 8 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
65 11653/2556 บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 3-58(1)-1/18นฐ  นครปฐม 8 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
66 11674/2556 บริษัท โลตัส แพค จำกัด จ3-39-17/50สป  บางเสาธง 8 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
67 11682/2556 บริษัท ไทอิ่ว อินดัสเทรียล จำกัด จ3-53(5)-1/38สป  บางพลี 8 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
68 11692/2556 บริษัท สุพรรณพาราพินิต จำกัด 3-48(5)-1/41สพ  สุพรรณบุรี 8 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
69 11699/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภมงคล พลาสติก จ3-53(5)-10/56อย  พระนครศรีอยุธยา 8 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
70 11737/2556 นายมนตรี ไทยดำรงค์ จ3-53(1)-1/47นว  นครสวรรค์ 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
71 11745/2556 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) 3-17-1/29นฐ  นครปฐม 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
72 11752/2556 บริษัท ไอดีพี โปรดักส์ จำกัด 3-53(1)-57/50อย  พระนครศรีอยุธยา 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
73 11755/2556 บริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัด จ3-14-65/53นว  นครสวรรค์ 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
74 11759/2556 บริษัท ไทยโพลีโคทติ้ง จำกัด 3-27(2)-1/18  หนองแขม 9 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
75 11765/2556 นายรักษ์ วงส์ประยูร จ3-57(1)-1/45นว  นครสวรรค์ 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
76 11769/2556 บริษัท ซี.พี.แรม จำกัด จ3-10(1)-1/44พล  พิษณุโลก 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
77 11785/2556 นายสมเกียรติ วัฒนเกริก 3-58(1)-2/35นว  นครสวรรค์ 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
78 11787/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีคลองเรือ 3-9(1)-126/15สท  สุโขทัย 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
79 11795/2556 บริษัท บี เอส แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 3-92-2/30สป  บางพลี 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
80 11807/2556 บริษัท มอร์แลนด์ เมททัลเลอยีคอล จำกัด 3-42-1/33ปท  ปทุมธานี 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
81 11812/2556 บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) 3-48(3)-1/33นฐ  นครปฐม 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
82 11813/2556 นายเกษม ถาวร จ3-53(4)-2/41สพ  สุพรรณบุรี 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
83 11833/2556 นายสิริชัย จิรกิตตยากร 3-34(2)-2/27นบ  นนทบุรี 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
84 11835/2556 นายสุรพล รักสกุลพาณิชย์ 3-34(2)-1/24นบ  นนทบุรี 9 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
85 11854/2556 บริษัท เม่งเส็งแมชชีนเนอรี่ จำกัด 3-66-9/17  บางแค 10 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 ระหว่างพิจารณา
86 11856/2556 นายวิชัย ชื่นจำลอง 3-64(12)-10/34  ราษฎร์บูรณะ 10 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 ระหว่างพิจารณา
87 11867/2556 นายวีระชัย ลีลาเลอเกียรติ จ3-3(2)-29/49อท  อ่างทอง 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
88 11870/2556 นายเดือน ม่วงมัน จ3-9(1)-6/33นว  นครสวรรค์ 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
89 11871/2556 นายพีรยสถ์ พันธุมจินดา จ3-3(4)-7/49อท  อ่างทอง 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
90 11883/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง 3-3(1)-3/38นว  นครสวรรค์ 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
91 11890/2556 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ศ3-6(2)-1/33ปท  ปทุมธานี 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
92 11907/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.วัฒนาค้าเหล็ก จ3-64(12)-1/40นว  นครสวรรค์ 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
93 11912/2556 บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด 3-77(2)-74/22  ประเวศ 10 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 ไม่อนุญาต
94 11919/2556 บริษัท เอเซียแกรนิต จำกัด 3-58(3)-1/34นว  นครสวรรค์ 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
95 11921/2556 บริษัท ไอ พี เอ็ม จำกัด 3-64(13)-15/56  ทุ่งครุ 10 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 ระหว่างพิจารณา
96 11923/2556 บริษัท หลอดนครสวรรค์ จำกัด ศ3-14-1/39นว  นครสวรรค์ 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
97 11926/2556 นายไพโรจน์ หวังดี จ3-9(1)-4/47นว  นครสวรรค์ 10 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 1 ระหว่างพิจารณา
98 11941/2556 บริษัท แม่ปิงคอนกรีต จำกัด จ3-58(1)-2/37นว  นครสวรรค์ 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
99 11949/2556 นายสมจิตต์ วงศ์จันทร์ 3-9(1)-10/17นว  นครสวรรค์ 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
100 11950/2556 นายชัชวัสส์ กระจ่างวงศ์ 3-64(13)-26/56  จอมทอง 10 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 ระหว่างพิจารณา
101 11951/2556 นายไพโรจน์ หวังดี จ3-2(1)-1/47นว  นครสวรรค์ 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
102 11956/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองบัณฑิตปิโตรเลียม (1993) จ3-91(2)-1/39พจ  พิจิตร 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
103 11974/2556 บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ข3-90-1/46อย  พระนครศรีอยุธยา 10 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
104 11984/2556 นายสมศักดิ์ กรยุทธพิพัฒน์ จ3-9(1)-2/36ลบ  ลพบุรี 11 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
105 12029/2556 บริษัท คิงส์ตัน มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 3-77(2)-3/46  ลาดกระบัง 14 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
106 12034/2556 บริษัท ซุปเปอร์โกลฟอินดัสตรี จำกัด 3-52(4)-10/34  หนองจอก 14 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 อนุญาต
107 12050/2556 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3-65-2/54ปท  ปทุมธานี 14 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
108 12067/2556 นายสมภพ ไพศาลกุล,นางจารุภัค ฉัตรไพศาลกุล จ3-8(1)-3/47นว  นครสวรรค์ 14 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
109 12083/2556 นายสมบูรณ์ รังนกใต้ 3-62-1/34นบ  นนทบุรี 14 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
110 12085/2556 บริษัท สารากร สยาม จำกัด จ3-37-146/53สค  สมุทรสาคร 14 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
111 12087/2556 นายจรัส ศรีสงคราม จ3-37-252/52พช  เพชรบูรณ์ 14 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
112 12090/2556 นายประสิทeิ์ อัครธรรม จ3-34(2)-3/36อย  พระนครศรีอยุธยา 14 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 ระหว่างพิจารณา
113 12092/2556 นางสาวกาญจนา ศิริพานิช จ3-34(1)-1/44สพ  สุพรรณบุรี 14 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
114 12096/2556 บริษัท ยูนิคอินดัสเตรียล จำกัด จ3-87(5)-1/48สค  สมุทรสาคร 14 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
115 12098/2556 บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด 3-95(1)-195/55  ประเวศ 15 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 ถอนเรื่อง
116 12107/2556 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญออโต้ จ3-95(1)-88/54สป  เมืองสมุทรปราการ 15 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
117 12110/2556 บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด จ3-34(1)-1/51ปท  ปทุมธานี 15 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
118 12111/2556 บริษัท นิปปุ่น (ประเทศไทย) จำกัด 3-13(2)-8/49ปท  ปทุมธานี 15 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
119 12113/2556 บริษัท เพชรสมบัติ ฟู้ด เทคโนโลยี จำกัด จ3-68-12/55ปท  ปทุมธานี 15 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
120 12120/2556 บริษัท สามพรานแฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด จ3-28(1)-4/36นฐ  นครปฐม 15 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
121 12124/2556 บริษัท เอฟ เอ สยาม เอนเนอจี จำกัด 3-34(4)-8/55สบ  สระบุรี 15 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
122 12129/2556 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จ3-95(1)-32/53นว  นครสวรรค์ 15 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
123 12134/2556 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด 3-44-1/13  บางเขน 15 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 ระหว่างพิจารณา
124 12139/2556 บริษัท ไซโนแปซิฟิค ธนบุรี จำกัด ข3-12(5)-2/49  บางขุนเทียน 15 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
125 12185/2556 บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด จ3-8(1)-11/47ปท  ปทุมธานี 15 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
126 12186/2556 บริษัท สุริยวงศ์การไฟฟ้า จำกัด จ3-74(1)-2/52นว  นครสวรรค์ 15 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
127 12192/2556 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 3-20(3)-1/14นว  นครสวรรค์ 15 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
128 12221/2556 นายชม ครุธจีน 3-63(2)-5/26นว  นครสวรรค์ 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
129 12237/2556 นายธนวัฒน์ เนินสุวรรณ์ 3-9(1)-25/23นว  นครสวรรค์ 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
130 12241/2556 บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด 3-53(4)-1/38  บางขุนเทียน 16 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 อนุญาต
131 12246/2556 บริษัท เมอริเดียนฟู้ดส์ จำกัด จ3-2(9)-6/52นฐ  นครปฐม 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
132 12260/2556 นางพรทิพย์ สุปิยะพาณิชย์ 3-9(1)-1/37นว  นครสวรรค์ 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
133 12261/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลกลกิจ จ3-64(13)-257/53ปท  ปทุมธานี 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
134 12263/2556 บริษัท ซี.อาร์.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3-65-3/55สป  เมืองสมุทรปราการ 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
135 12272/2556 นายธีรวัฒน์ ลิมป์จันทรา 3-64(13)-15/38  บางขุนเทียน 16 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
136 12290/2556 บริษัท ยูไนเต็ดคอปเปอร์ จำกัด 3-60-1/40สป  พระสมุทรเจดีย์ 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
137 12291/2556 นางอุดมลักษณ์ สุจิพิธธรรม จ3-9(6)-20/50นว  นครสวรรค์ 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
138 12300/2556 บริษัท ร่วย เซิน จำกัด จ3-28(1)-3/50นฐ  นครปฐม 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
139 12306/2556 บริษัท อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ สุพรรณ จำกัด 3-95(1)-4/33สพ  สุพรรณบุรี 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
140 12308/2556 นางสาวภาณิศา คงสมปี   สมุทรสาคร 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
141 12312/2556 นายกระจ่าง เลิศชุณหะเกียรติ จ3-34(1)-2/19นว  นครสวรรค์ 16 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
142 12356/2556 บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด 3-72-6/32ปท  ปทุมธานี 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
143 12357/2556 บริษัท ทองศรีกาญจน์ จำกัด 3-57(1)-1/42สพ  สุพรรณบุรี 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
144 12360/2556 นายชวน แซ่ล้อ 3-65-1/15สพ  สุพรรณบุรี 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
145 12364/2556 บริษัท ศิริแสง อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จ3-70-8/55นฐ  นครปฐม 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
146 12370/2556 บรืษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด จ3-53(4)-1/34นว  นครสวรรค์ 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
147 12392/2556 บริษัท เซ็นทรัลอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด จ3-91(2)-1/38นว  นครสวรรค์ 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
148 12394/2556 บริษัท มหาชัยฟอกย้อม จำกัด 3-22(3)-2/45สค  สมุทรสาคร 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
149 12403/2556 นางสุนีย์ กิตติอุดม จ3-3(2)-177/53ชน  ชัยนาท 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
150 12406/2556 บริษัท เอ็ม.วี.เอส.ก่อสร้าง จำกัด 3-3(1)-1/38นว  นครสวรรค์ 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
151 12423/2556 นายศตวุฒิ นันทสำเริง จ3-2(1)-23/50นว  นครสวรรค์ 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
152 12442/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.แสนสมหวัง จ3-50(4)-2/47สพ  สุพรรณบุรี 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
153 12444/2556 บริษัท โชคสุวรรณ ออโต้ จำกัด จ3-43(1)-64/51สพ  สุพรรณบุรี 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
154 12450/2556 บริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3-2(9)-1/53สป  พระประแดง 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
155 12486/2556 นางสาวสุดากาญจน์ กลีบบัว 3-53(4)-4/33ปท  ปทุมธานี 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
156 12487/2556 บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด 3-77(2)-1/33นบ  นนทบุรี 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
157 12503/2556 บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด 3-46(1)-2/55นฐ  นครปฐม 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
158 12505/2556 บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด 3-46(1)-2/55นฐ  นครปฐม 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
159 12514/2556 บริษัท เทคโน เรซิน เซอร์วิส จำกัด จ3-41(2)-1/51อย  พระนครศรีอยุธยา 17 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
160 12518/2556 บริษัท เค.เบฟเวอเรจ จำกัด จ3-20(1)-9/53อย  พระนครศรีอยุธยา 18 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
161 12543/2556 บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด จ3-3(4)-1/38สห  สิงห์บุรี 18 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
162 12558/2556 บริษัท ธรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ3-63(1)-2/55ปท  ปทุมธานี 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
163 12561/2556 บริษัท ซี.พี.แอล. จำกัด 3-58(1)-9/22พล  พิษณุโลก 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
164 12562/2556 บริษัท โคลท์ พลัส(ประเทศไทย) จำกัด จ3-63(2)-41/55ปท  ปทุมธานี 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
165 12563/2556 บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด 3-72-27/48ปท  ปทุมธานี 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
166 12565/2556 บริษัท ซี.พี.แอล. จำกัด จ3-58(1)-5/40พล  พิษณุโลก 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
167 12571/2556 บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง ซัพพลาย จำกัด จ3-6(5)-18/49สค  สมุทรสาคร 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
168 12581/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรินทรรีไซเคิล 3-105-109/47ปท  ปทุมธานี 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
169 12588/2556 นางภาวิณี คันธมานนท์ จ3-6(5)-2/52สค  สมุทรสาคร 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
170 12590/2556 บริษัท อิสริยวัฒน์ จำกัด 3-53(1)-90/35  พระโขนง 20 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 ระหว่างพิจารณา
171 12594/2556 นายชอ บำรุงไทย จ3-66-3/19นว  นครสวรรค์ 20 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 ระหว่างพิจารณา
172 12601/2556 บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด 3-106-71/53สบ  สระบุรี 20 พ.ค. 56 สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อนุญาต
173 12628/2556 นายวีระศักดิ์ ปัญจนันท 3-3(1)-1/32นว  นครสวรรค์ 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
174 12635/2556 บริษัท ซี.เอ็ม.อุตสาหกรรม จำกัด 3-77(2)-4/26สป  พระประแดง 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
175 12637/2556 บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 3-57(1)-2/35สบ  สระบุรี 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
176 12641/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ไธสิน จ3-60-2/38นย  นครนายก 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
177 12645/2556 บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด 3-58(1)-7/33นบ  นนทบุรี 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
178 12655/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.พี.แพค จ3-53(4)-2/41สค  สมุทรสาคร 20 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
179 12692/2556 บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด 3-59-14/37สค  สมุทรสาคร 21 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
180 12701/2556 นายเรืองวิช เปี่ยมนิธิกุล จ3-9(1)-5/45นว  นครสวรรค์ 21 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
181 12704/2556 บริษัท ฟอร์ยูอีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ข2-72-9/49  บางขุนเทียน 21 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 1 อนุญาต
182 12729/2556 บริษัท สมชายอินดัสตรี จำกัด 3-68-5/47  บางบอน 21 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
183 12732/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเก้าเลี้ยว พืชผล 3-9(1)-10/47นว  นครสวรรค์ 21 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 1 ระหว่างพิจารณา
184 12735/2556 นายภัทรพนธ์ ตั้งทวีรัศม์ จ3-95(1)-1/37สพ  สุพรรณบุรี 21 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
185 12738/2556 บริษัท ทาคาฟุเนะ (ไทยแลนด์) จำกัด จ3-63(2)-24/49ปท  ปทุมธานี 21 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
186 12757/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ ไรซ์มิลล์ จ3-9(1)-35/53นว  นครสวรรค์ 21 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
187 12761/2556 นายนพดล จันทมฤค จ3-9(1)-3/39นว  นครสวรรค์ 21 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
188 12775/2556 นายสมหมาย นิลประสิทธิ์ จ3-9(6)-21/53นว  นครสวรรค์ 21 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
189 12787/2556 บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด 3-88-22/53อย  พระนครศรีอยุธยา 21 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
190 12810/2556 นางปิยนันท์ เหลืองสุรภีสกุล จ3-9(1)-36/19นว  นครสวรรค์ 22 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
191 12821/2556 นายอัชชกิจ นววัฒนทรัพย์ 3-84(1)-7/33  สาทร 22 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 ระหว่างพิจารณา
192 12822/2556 นายอัชชกิจ นววัฒนทรัพย์ 3-84(1)-7/33  สาทร 22 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 ระหว่างพิจารณา
193 12826/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินศิลาพัฒนา จ3-65-1/40สท  สุโขทัย 22 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
194 12831/2556 บริษัท ยูเนียนเมทับโปรดักส์ จำกัด 3-64(13)-14/46  บางบอน 22 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
195 12833/2556 นายใช้ แซ่ก๊วย 3-36(1)-11/30  ราษฎร์บูรณะ 22 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 อนุญาต
196 12841/2556 นายบุญส่ง บุญรอด จ3-95(2)-4/35นว  นครสวรรค์ 22 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
197 12847/2556 บริษัท วี อาร์พลาสติก จำกัด 3-53(1)-14/44  บางขุนเทียน 22 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 อนุญาต
198 12868/2556 บริษัท อุตสาหกรรมแก้วแม่น้ำไทย จำกัด 3-54-2/19  บางแค 22 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 ระหว่างพิจารณา
199 12870/2556 นายชุมพล ลีลาวดี จ3-9(6)-52/54กพ  กำแพงเพชร 22 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
200 12877/2556 บริษัท บี-ควิก จำกัด 3-95(1)-55/46  บางเขน 22 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
201 12906/2556 นางบุญเรือน ก้อนทองดี จ3-34(2)-1/36อท  อ่างทอง 22 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
202 12920/2556 บริษัท ยันฮีโซล่า เพาเวอร์ จำกัด 3-88-104/54สพ  สุพรรณบุรี 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 อนุญาต
203 12921/2556 บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด   สมุทรสาคร 23 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
204 12924/2556 บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด 3-88-103/54สพ  สุพรรณบุรี 23 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
205 12927/2556 บริษัท ไทย คาเนตะ จำกัด 3-28(1)-173/34  หลักสี่ 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
206 12929/2556 นายทรงพล ตันติชัยพร 3-70-29/51  บางบอน 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 ระหว่างพิจารณา
207 12931/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามคัทติ้ง อิควิปเมนท์ 3-68-2/29  ทุ่งครุ 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
208 12933/2556 บริษัท ไทย คาเนตะ จำกัด 3-28(1)-89/32  หลักสี่ 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
209 12937/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัย เทรดดิ้ง 3-36(1)-11/30  ราษฎร์บูรณะ 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 5 อนุญาต
210 12948/2556 บริษัท สยามไดอิจิ ออโต้รีบิลด์ จำกัด 3-95(1)-9/54  ดอนเมือง 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
211 12949/2556 บริษัท โลโกเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด 3-28(1)-13/41  ลาดพร้าว 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
212 12950/2556 บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด 3-88-105/54สพ  สุพรรณบุรี 23 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
213 12961/2556 นายสุพจน์ ศิรินทราวุฒิวงศ์ 3-70-56/22  จอมทอง 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
214 12963/2556 บริษัท เซียะเหม่ย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ข2-84(1)-3/49  บางขุนเทียน 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 1 ถอนเรื่อง
215 12964/2556 นายบริพัฒน์ อัมพามาศ 3-64(1)-4/31  บางขุนเทียน 23 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
216 12968/2556 บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด จ3-34(1)-33/51สบ  สระบุรี 23 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
217 12981/2556 นายระพี รักวิจิตร จ3-34(2)-3/39สพ  สุพรรณบุรี 23 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
218 12989/2556 บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด 3-88-3/52นว  นครสวรรค์ 23 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
219 13004/2556 บริษัท แอร์โปรดัคส์ อินดัสตรีย์ ก๊าซ จำกัด 3-89-1/47ลบ  ลพบุรี 23 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
220 13006/2556 บริษัท สมบูรณ์ แพ็คเกจจิ้ง (888) จำกัด 3-53(6)-2/49สค  สมุทรสาคร 23 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
221 13011/2556 บริษัท น้ำแข็งรักษ์สุพรรณ จำกัด 3-14-2/46สพ  สุพรรณบุรี 24 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
222 13044/2556 บริษัท ปฐวิน จำกัด จ3-28(1)-1/43ปท  ปทุมธานี 27 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
223 13079/2556 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด 3-77(2)-10/33สป  บางพลี 27 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
224 13102/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.เค.เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ3-95(1)-7/44พล  พิษณุโลก 27 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
225 13113/2556 บริษัท แพค แอนด์ เซฟ จำกัด 3-53(4)-2/31ปท  ปทุมธานี 27 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
226 13115/2556 บริษัท ทีซีเอ นอนเฟอรัส เมทัล จก. 3-106-13/49สบ  สระบุรี 27 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
227 13121/2556 บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ศ3-6(2)-4/33สค  สมุทรสาคร 27 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
228 13127/2556 บริษัท พี.ซี.ทรายทอง จำกัด 3-3(4)-39/49นฐ  นครปฐม 27 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
229 13131/2556 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ศ3-20(3)-1/37ปท  ปทุมธานี 27 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
230 13140/2556 บริษัท โอเอส อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด 3-8(1)-4/54พล  พิษณุโลก 27 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
231 13143/2556 บริษัท ปิยะศิริวานิช จำกัด 3-106-28/48สป  พระประแดง 27 พ.ค. 56 สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อนุญาต
232 13144/2556 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-106-5/48สป  เมืองสมุทรปราการ 27 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
233 13146/2556 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-106-5/48สป  เมืองสมุทรปราการ 27 พ.ค. 56 สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม คืนเรื่อง
234 13151/2556 บริษัท เจ.เอส.พี.พลาสติก (1991) จำกัด 3-53(4)-23/33  หนองแขม 28 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 ระหว่างพิจารณา
235 13171/2556 นายประยุทธ์ พานทองดี จ3-9(1)-29/24นว  นครสวรรค์ 28 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
236 13182/2556 นางสาวจิราภา เกษสุรินทร์ชัย 3-60-2/40  บางแค 28 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
237 13199/2556 นายสมเดช มานะกิจศิริสุทธิ จ3-2(1)-53/54นว  นครสวรรค์ 28 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
238 13215/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟบัวทอง จ3-9(1)-3/34นว  นครสวรรค์ 28 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
239 13220/2556 นายสมชาย ปรีดาปรัชญากุล จ3-65-20/20นว  นครสวรรค์ 28 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
240 13223/2556 นายสราวุธ ประทีปก้องเจริญ 3-95(1)-33/42  ประเวศ 28 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
241 13224/2556 บริษัท กรุงเทพสปริงเท็กซ์ จำกัด 3-22(1)-2/41  ราษฎร์บูรณะ 28 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
242 13229/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญศิลป์แมทเทรส จ3-62-1/38นฐ  นครปฐม 28 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
243 13253/2556 บริษัท มือทอง 04 จำกัด 3-54-1/56นบ  นนทบุรี 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
244 13254/2556 นายวิชัย โกสมนึก จ3-63(2)-1/35นฐ  นครปฐม 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
245 13268/2556 บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด 3-48(7)-1/54ปท  ปทุมธานี 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
246 13275/2556 บริษัท อาซูม่าเอนจิเนียริ่ง จำกัด 3-63(2)-3/26สป  บางพลี 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
247 13283/2556 นางสาวโสน แก้วนวลศรี จ3-60-5/49สพ  สุพรรณบุรี 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
248 13291/2556 นายชัชวาลย์ รัตนศิริพิบูลย์ 3-64(13)-9/40  บางบอน 29 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
249 13295/2556 บริษัท ซิกม่าคอนกรีต จำกัด 3-58(1)-6/37  บึงกุ่ม 29 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 อนุญาต
250 13305/2556 นายสุทธิชัย เลิศอมรสกุลชัย 3-53(5)-3/22  บางบอน 29 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 3 อนุญาต
251 13312/2556 บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 3-6(1)-2/30สป  บางบ่อ 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
252 13318/2556 บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จ3-53(1)-6/48นฐ  นครปฐม 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
253 13322/2556 บริษัท ล็อกไทย-โอโรเทกซ์ จำกัด 3-50(4)-34/53สป  บางเสาธง 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
254 13327/2556 บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3-28(1)-1/27นบ  นนทบุรี 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
255 13334/2556 บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด จ3-43(1)-13/54นว  นครสวรรค์ 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
256 13360/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.อินเตอร์ แพ็ค จ3-50(4)-1/46นบ  นนทบุรี 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
257 13374/2556 บริษัท ไบเล่คาลิฟอร์เนียโอเร้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 3-20(3)-1/12นบ  นนทบุรี 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
258 13384/2556 บริษัท สุนเซรามิค จำกัด จ3-55-1/46นบ  นนทบุรี 29 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
259 13394/2556 บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนแวสฯ จำกัด 3-23(3)-1/17สป  พระประแดง 30 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
260 13419/2556 นายสะอาด เปียจันทร์ จ3-95(1)-2/46สท  สุโขทัย 30 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
261 13432/2556 นายธรารินทร์ มโนรุ่งเรืองรัตน์ 3-64(6)-7/47  บางขุนเทียน 30 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
262 13439/2556 บริษัท อาร์โก้ สแตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด 3-70-8/33  บางนา 30 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 4 อนุญาต
263 13443/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไพศาลอุตสาหกรรม จ3-63(1)-1/39สป  บางพลี 30 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
264 13444/2556 บริษัท ฟินิกซ์ โซฟา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จ3-32(1)-2/55สป  เมืองสมุทรปราการ 30 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
265 13454/2556 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 3-15(1)-5/51สบ  สระบุรี 30 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
266 13520/2556 นายวุฒิพงศ์ ตั้นสงวน จ3-92-17/55พช  เพชรบูรณ์ 31 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระหว่างพิจารณา
267 13532/2556 บริษัท กั๋ว จวิน เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จำกัด 3-22(3)-1/36นฐ  นครปฐม 31 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
268 13533/2556 บริษัท ไทยปิยะค้าเหล็ก จำกัด 3-64(2)-2/30สป  พระประแดง 31 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
269 13540/2556 บริษัท เอเชียแคน จำกัด 3-64(1)-4/32สป  พระประแดง 31 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
270 13559/2556 บริษัท ไทย พีเจ้น จำกัด 3-52(4)-7/34สป  บางเสาธง 31 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
271 13567/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทรัพย์โลหะการ จ3-77(2)-7/50สพ  สุพรรณบุรี 31 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
272 13571/2556 นายเกษม ศรีหิรัญ จ3-60-11/51สพ  สุพรรณบุรี 31 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
273 13575/2556 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย)จำกัด 3-95(1)-57/56  คันนายาว 31 พ.ค. 56 สำนักโรงงานอุตสาหรรมรายสาขา 2 อนุญาต
274 13578/2556 บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด จ3-70-23/52นฐ  นครปฐม 31 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
275 13596/2556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเลิศการช่าง จ3-64(13)-5/45สป  เมืองสมุทรปราการ 31 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
276 13605/2556 นายเนรมิตร สุขศิริ 3-95(1)-6/32ชน  ชัยนาท 31 พ.ค. 56 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อนุญาต
ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 59   เวลา 19:40:00