ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

 
หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบนี้ กรุณาแจ้งทาง email ด้านล่างนี้ Login  

ข้อมูลสรุปในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 25 ก.ย. 64
จำนวนโรงงานจำแนกตามจำพวกโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม637 โรงงาน
โรงงานจำพวกที่ 1 (นอกนิคมฯ)0 โรงงาน
โรงงานจำพวกที่ 2 (นอกนิคมฯ)264 โรงงาน
โรงงานจำพวกที่ 3 (นอกนิคมฯ)5,938 โรงงาน
รวมทั้งสิ้น6,839 โรงงาน
ข้อมูลคนงาน/เงินทุน (เฉพาะจำพวก 2 และ 3)
จำนวนประชากร1,203,223 คน
จำนวนคนงานรวม460,686 คน
    - คนงานชาย263,840 คน
    - คนงานหญิง196,846 คน
จำนวนเงินทุนรวม655,984.212 ล้านบาท
ข้อมูลพื้นที่ (เฉพาะจำพวก 2 และ 3)
พื้นที่รวมทั้งจังหวัด1,004.092 ตารางกิโลเมตร
เป็นพื้นที่โรงงาน1,061.357 ตารางกิโลเมตร(105.70%)
เป็นพื้นที่อาคารโรงงาน481.578 ตารางกิโลเมตร(47.96%)
จำนวนโรงงานจำแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ลำดับที่ กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน
1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 84  โรงงาน
2 อุตสาหกรรมอาหาร 372  โรงงาน
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 13  โรงงาน
4 สิ่งทอ 380  โรงงาน
5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า 65  โรงงาน
6 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 255  โรงงาน
7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 99  โรงงาน
8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ 115  โรงงาน
9 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 132  โรงงาน
10 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์ 239  โรงงาน
11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 453  โรงงาน
12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 19  โรงงาน
13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 95  โรงงาน
14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 864  โรงงาน
15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 128  โรงงาน
16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 153  โรงงาน
17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1,428  โรงงาน
18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 334  โรงงาน
19 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 344  โรงงาน
20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 568  โรงงาน
21 การผลิตอื่นๆ 699  โรงงาน
รวม 6,839 โรงงาน
ข้อมูลอื่น ๆ
ปริมาณน้ำเสียสูงสุด(MAX_FLOW) รวมทั้งสิ้น107,402 ลบ.ม. /วัน
ปริมาณน้ำเสียปัจจุบัน(EXIST_FLOW) รวมทั้งสิ้น69,784 ลบ.ม. /วัน
ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออก(DISCHARGE) รวมทั้งสิ้น78,158 ลบ.ม. /วัน
ประมาณการ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานฯ ประเภทไม่อันตราย 683,064.12 ตัน/ปี
ประเภทอันตราย 206,730.40 ตัน/ปี
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีการขออนุญาต นำออกนอกโรงงาน ปี 2563 จำนวน ประเภทไม่อันตราย 1,225,860.05 ตัน
ประเภทอันตราย 358,263.09 ตัน
มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ 0 - 2202- 4128 กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องติดต่อ 0 - 2202- 4129