ข้อมูลการร้องเรียน/ชุมนุมเรียกร้อง

การร้องเรียนผ่านระบบนี้ สำหรับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบ
จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกวัน และมีระบบการติดตามที่สามารถตรวจสอบได้
และจะตอบให้ผู้ร้องเรียนทราบผลโดยตรง
ดังนั้น กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน
พร้อมรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ ของโรงงานที่เป็นต้นเหตุให้ชัดเจน

หมายเหตุ การร้องเรียนโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ในเขต กทม. สามารถร้องเรียนเพิ่มเติมได้อีก 1 ช่องทางที่ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ของ กทม.

ผู้ร้องเรียน(ชื่อ/ที่อยู่/โทรศัพท์) :
ชื่อโรงงานที่เป็นต้นเหตุ :
ประเภทความเดือดร้อน :
เสียงดัง สั่นสะเทือน ฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น
เขม่าควัน น้ำเสีย ไอสารเคมี กาก/ปฏิกูล
คลื่นแม่เหล็ก ทำงานกลางคืน กีดขวางจราจร ความปลอดภัย
ไม่ถูกกัน คนงานต่างด้าว รง.เถื่อน อื่นๆ
เหตุร้องเรียน :
พื้นที่จังหวัด : เขต/อำเภอ :


การติดตามเรื่องร้องเรียน/ชุมนุมเรียกร้อง

หรือติดต่อ กตร. สปอ. โทร 0 2202 3610 อีกช่องทาง

เลขที่รับเรื่อง : /