ระบบขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำฯ

เนื่องจากขณะนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำลังพิจารณาระบบการขออนุญาตต่ออายุ /ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำฯ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ให้สมบรูณ์ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอชลอการขออนุญาตต่ออายุ/ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำฯ ทางระบบ (e-Government) เดิมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมชั่วคราว หากระบบ (e-License) เสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้แจ้งผ่านทาง Website ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ท่านทราบโดยเร็ว ขออภัยมา ณ ที่นี้
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หากมีข้อขัดข้องประการใด ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2202 4215-6 หรือ E-mail : safety@diw.go.th